Vilkår & betingelser

Innledning

Kjøpet i denne nettbutikken er regulert av standard salgsbetingelser
som nevnt under for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven.
Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.
Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene som her er oppført er bla. utarbeidet og anbefalt av forbrukertilsynet.
Se punktene under:

Se forbruketilsynets hjemmeside for mer info.


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene: Opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er DLsupply, kontakt@dlsupply.no og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
DLsupply er norskeid, og driftet av familieselskapet Ne******** AS (som ikke er nevnt her av hensyn til personvern ved avsendelse til forbruker)

Foretaksnummer/org.nr. *** *** *** er tilgjengelig på forespørsel av person og/eller av profesjonelt personell som måtte trenge dette av gyldig/lovlig grunn og kan henvise til denne.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. (Total priser fremkommer i kurv/kasse ved utsjekk) 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling/kreditt

DLsupply har ikke mulighet til å sende varer på kreditt og vil kreve betaling
før varen blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved bankoverføring blir varer reservert frem til betalingen er registrert.
Reserveringen vil stå i max 3 dager fra bestillingsdato.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Alle betalinger skjer enten via bankoverføring, Visa, Matstercard eller Vipps.

6. Frakt og Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Vi leverer normalt, kun til fastlandet Norge. (Leveranse utenlands på forespørsel)

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller et av postens utleveringssted med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Selger vil kreditere hele kjøpesummen dersom varene ikke kan leveres eller blir forsinket utover 30 dager. Leveringstid avhenger av valgt fraktalternativ og avstand fra selgers lager til kjøper. Informasjon om mulige fraktalternativer vises på dlsupply.no  før betaling. Alle leveringstider må anses å være veiledende og kan avvike noe i forbindelse med høytider, helligdager og andre ekstraordinære hendelser. 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hun/han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Se angreskjema i bunnen av denne siden. 

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Ettersom bleier og generelle inkontinens/pleie produkter regnes som intimprodukter er det kun hele pakker som er uåpnet og uskadet som kan returneres på angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen for varen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering
- kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning (ved evt. økonomisk tap hos kjøper) fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen
- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Produktbruk

All produktbruk må kun skje etter produsentens egne gjeldene anvisninger ang. bruk. Bruker plikter å sette seg inn i brukerveiledning, bruksanvisninger, bruker-rutiner for å ivareta egen helse og sikkerhet. Det anbefales på generell basis å teste sanitets/intimprodukter på et mindre bruksområde av gangen for å finne ut om produktet er egnet til bruk og om det gir ønsket effekt. Ved eventuell allergiske reaksjoner, må produktets bruk stanses umiddelbart og det må unngås videre bruk av dette. DLsupply vil jobbe kontinuerlig for å avdekke feil eller mangler og oppdatere oss om produkter som burde tas ut av salg av ulike årsaker. Skulle du likevel avdekke feil eller mangler på et produkt ta kontakt med oss.

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet/Konfliktrådet for mekling. Mekling skal skje i selgers hjemkommune eller i en av de nærmeste nabo kommunene. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

16. Endring i vilkårene

DLsupply forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår,
herunder som følge av endringer i lovgivningen eller lignende. 

17. Force majeure

Dersom force majeure skulle oppstå stopper DLsupply`s forpliktelser opp. Om perioden varer lengre enn 2 måneder har du så vel som vi rett til å oppheve avtalen uten at det i disse tilfellene foreligger noen krav om å betale erstatning.

Med force majeure menes blant annet streik, lockout, transportforsinkelser, import-/eksportforbud, krig, pandemi, naturkatastrofer, brann mm. uansett om dette forekommer hos bedriften eller hos bedriftens leverandør.

18. Slutt ord

Ved å legge inn en elektronisk ordre(kjøp) på nettsiden dlsupply.no bekrefter kunden å være informert om alle vilkårene og betingelser på dlsupply.no  og godkjenner dem i sin helhet. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom selgere og forbrukere.

Se forbruketilsynets hjemmeside for mer info.  (https://www.forbrukertilsynet.no)